2016 med School by School

School by Schools, SbS, fortsätter sitt långsiktiga arbete i våra fyra olika projektområden med att hjälpa utsatta barn till bättre undervisning. Nytt för i år är Coach to Coach-projektet, CtC, i Delhi lett av Maria Engström. Här följer en rapport från varje område och året som gått.

DEOGARH, Rajasthan

Här har SbS funnits sedan 2006 och under alla år kunnat skapa ett långsiktigt och mycket lyckosamt samarbete med skolor och lokala myndigheter. Vi startade med att hjälpa till med utrustning såsom skolbänkar till Chitardai School, och idag har samarbetet utvecklats till att SbS idag håller ca 300 elever med lärare. Vi har även med med Oscar Properties hjälp startat bygget av en högstadieskola för flickor.

TEACHERS PROGRAM DEOGARH

Projektet har under 2016 utökats från 7 till 10 lärare, varav 9 nu är kvinnliga. Dessa lärare arbetar i fem olika skolor, varav tre lärare arbetar i ’Girls School Hr Sec School’, den enda högstadieskolan som finns för flickor i Deogarh. Vi har också anställt en lärare på flickhemmet som ligger i nära anslutning till den nybyggda flickskolan.

Flickhemmet har byggts för de flickor som har för långt hem för att kunna ta sig till skolan dagligen. De erbjuds därför att bo på denna ’boarding school’. För att få hjälp och tillfälle till stödundervisning här har SbS tillsatt en extralärare som kommer på eftermiddagarna. Här kommer vi öka vårt stöd med hjälpmedel till undervisningen som t ex datorer m.m.

I och med höstterminen 2016 har vi kunnat öka lönerna för lärarna med ca 20% för att kunna ge en rättvis och bra lönenivå till kvinnorna.

Vår ambition med Lärarprogrammet är att flickor skall kunna få en förebild och ha någon de kan vända sig till vid behov samt att kvinnliga lärare bör vara 50% av skolornas lärarkår (idag är det 0-20%).

INVIGNING AV GIRLS SCHOOL HR SECONDARY SCHOOL

I februari 2016 genomförde SbS en resa till Deogarh och Delhi med 6 deltagare. Flickskolan i Deogarh där Oscar Properties medverkat till byggandet av klassrum var höjdpunkten med en fantastisk invigning där alla honoratiores från lokala myndigheter och de nära 600 flickorna deltog. Många fina tacktal och uppträdanden av eleverna. Skolan beräknas tas i bruk våren 2017. Vi besökte också det intilliggande flickhemmet samt skolorna Chitardai och Paata ki Aati.

Resan avslutades med rundresa i Delhi där vi besökte ett av SbS projekt.

DELHI

NEB SARAI MAIDAN, södra New Delhi

Projekt för Lärorcentret i en av södra Delhis slumområden fortsätter som vanligt med 95-100 barn i extraundervisning. Här har vår Maria Engström satt igång ett program ’The Friendship Group’ ett mycket lyckat projekt där Maria haft samtalsgrupper på engelska med några av de äldre barnen.

LOK NAND NAGRI, östra New Delhi

Förutom att sponsra ca 60 barn med undervisning har SbS skänkt bidrag till inköp av datorer med undervisningsprogram. Nand Nagri-skolan besöks regelbundet av Maria Engström.

Under hösten 2016 besökte Marie-Louise Almgren och Maria Nand Nagris ledning för att diskutera workshops med nya projektet Coach to Coach. Detta resulterade i en workshop under hösten 2016 med mycket lyckat resultat. Coach to Coachprogrammet kommer att fortsätta på Nand Nagri under 2017.

 

COACH TO COACH-PROJEKTET började med ett samarbete med Salaam Baalak Trust.och drogs igång under våren 2016 med hjälp av Maria Engström.

I projektet Coach to Coach har vi två välutbildade och erfarna psykologer som regelbundet utbildar och coachar personalen på fyra stora barnhem i Delhi med sammanlagt 600 barn.

Barnen är mellan 5 -18 år och kommer till hemmen i väldigt dåligt skick efter att ha lämnat sina hem p g a misshandel, andra övergrepp eller vanvård. Att utbilda, vårda och sköta de dagliga bestyren, dygnet runt, för dessa mest utsatta och sårbara barn är en väldigt svår uppgift för personalen.

Utbildning och kunskap för personalen/lärarna är det bästa sättet för att markant förbättra levnadsvillkoren för denna grupp barn.

Vi har haft Pilotsessions i två grupper på två olika barnhem, en för flickor och en för pojkar som pågick under mars och april. Efter sammanlagt 11 sessioner utvärderades projektet med mycket positivt resultat.

Tre stycken grupper i två av barnhemmen fick handledning två gånger i månaden under maj, juni, augusti, september, oktober och november (juli och december är lediga månader).

Ytterligare en utvärdering genomfördes i november också med mycket positiv respons. Efter denna utvärdering beslutas det att handledningen fr o m januari 2017 skall utföras en gång / månad i varje grupp, fast då två timmar per gång istället för, som tidigare 1,5. Detta tidsupplägg är på prov och förhoppningsvis kan vi utöka till två gånger per månad igen.

Under 2016 har CTC dessutom utökat sin verksamhet med att ha en workshop för all personal i lärocentret Nand Nagri. Ca 15 personer ur personalen coachades i pedagogik under tre timmar den 6 december. Mycket positivt!

Våren 2017 kommer vi starta CtC-projektet i Deogarh med en heldags workshop för ’våra’ lärare. Med CtC når vi våra mål att förutom empowerment av skolbarn också hjälpa och utveckla lärarnas pedagogik. En bra lärare är som vi alla vet nyckeln till bra undervisning.

DSC_1429

VARFÖR UTBILDNINGSINVESTERING I INDIEN

 Indiens befolkning uppgår idag till 1,2 miljarder

  • Enligt statistiska data så finns det i Indien 380 miljoner barn i åldrarna 5-19.
  • 17,2 % av dessa har ALDRIG fått skolundervisning – vilket gör att och 65 miljoner barn som aldrig gått i skolan.
  • 71% 270 miljoner får någon typ av undervisning.
  • 11,8% 45 miljarder har gått i skola men avslutat undervisningen (dropouts from schools).
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.