Året 2017

 

The best investment in the world. And for the world.

Sedan starten 2005 har School by School vuxit och utvecklats tillsammans med lärare, skolor och myndigheter i Delhi och Deogarh School District. Från starten med Chitardai School utanför Deogarh, Rajasthan (då med ca 100 elever) så når vi nu skolor, elever och lärare i stora områden runt Deogarh och olika slumområden i Delhi. Genom School by Schools arbete stödjer vi nu över 2000 elever och ett 100-tal lärare med utbildning och coaching.

Vårt engagemang har fördjupats betydligt. Vi ser att vi gör nytta och att det finns en hållbarhet och utvecklingsmöjlighet i våra projekt. Genom att hjälpa till och utveckla läskunskaper bland barn och stödja framförallt flickor med att fortsätta sin högstadieutbildning banar vi väg för framtid, jämlikhet och motar bort utanförskap. Långsiktigheten och väl planerade projekt har visat sig mycket lyckosamt.

Under 2017 har vi utökat vår utbildning för lärare genom vårt Coach to Coach-program. Från att endast samarbeta med den indiska organisationen Salaam Baalaks lärare har vi haft möjlighet att utvidga coachprogrammet till våra ’gamla’ utbildningsprojekt i Nand Nagri, Delhi med dess lärare samt våra lärare i Deogarh, Rajasthan.

Deogarh Secondary High School blev äntligen helt färdigbyggd och lärare och flickor har flyttat in. Idag går där 700 flickor som nu har möjlighet att fortsätta studera upp i högstadiet. Vi vet alla att för varje år en flicka går i skolan så förbättrar det statistiken i jämställdhet, barnafödande och hälsa. I det intilliggande skolhemmet för flickorna har vi också kunnat hjälpa till med stödundervisning genom en kvinnlig lärare. Skolhemmet uppfördes för att flickor, med lång väg till skolan, skall ha möjlighet till säker skolgång och slippa farliga långa resor till och från skolan.

Vi vill tacka alla våra sponsorer, vänner och bidragsgivare för ert fantastiska arbete och engagemang, utan er alla hade vår satsning inte varit möjlig.
Vi ser nu fram emot ett spännande 2018 där vi tillsammans med er fortsätter att utveckla våra samarbeten och projekt i Indien.

Stockholm den 27 december 2017

Marie-Louise Almgren

Insamlingsstiftelsen School by School

“Eftersom utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet arbetar vi för att alla barn världen över ska få gå i skolan och utveckla sina möjligheter till ett liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. Och extra mycket kämpar vi för flickorna – eftersom så många av dem fortfarande står utanför skolan. Vi tänker inte ge oss förrän alla barn har en plats i ett klassrum.” /UNICEF/

SbS årsbrev 2017

Posted in Uncategorized

Another successful CTC workshop!

On the 27nd of July School by School’s two CTC coaches, Mrs Mandeep Shergill and Mrs Suman Sharma, travelled to Deogarh, Rajasthan in the middle of the rainy monsoon to head up a two day workshop with the teachers and heads of school there. During two intensive days two classrooms were filled with teachers hungry to learn. The theme of the workshop was pedagogy, IT-knowledge and leadership.
There was a lot of interest in the workshop and we had 46 participants.

Our coaches repeats over and over again how valuable this work is. Education in this part of rural Rajasthan is in need of investment, development and inspiration and a workshop like this is the very first of its kind.

Once again we can proudly say that School by School and the Coach to Coach project is making a difference. Thank you all supporters, donators, ambassadors and volunteers. And especially to Maria Engström who together with the coaches are making this project as successful as it is.

Posted in Uncategorized | Tagged

Det är nu dags för vår ambassadör Maria Engström att lämna Indien

Många härliga minnen, resor och inte minst nyvunna vänner. Många svåra farväl!

Inte minst att ta farväl av de som kommit så nära genom hennes regelbundna arbete ute på flickhemmet Arushi.

Det är underbart att veta att vårt projekt CTC lever vidare och dessutom utvecklas hela tiden!

Utöver regelbunden handledning för de fyra arbetsgrupperna ute på ”the shelter homes” som arbetar med gatubarnen i Delhi, har vi fr o m 2017 startat med regelbundna workshops för personalen ute på School by Schools slumskolor.

Detta betyder bl a att våra coacher Suman och Mandeep åker 4 gånger per år till Nand Nagri där School by School har ett av sina projekt i en slumskola. Här leder dom riktigt bra och givande workshops för att utveckla och förkovra de 15 personer som arbetar med skolans 600 barn.

Dessutom har vi varit uppe i skolan i Deogarh, Rajasthan och haft en heldags workshop för personalen där. Det var stor succé och fortsättning följer….

I juli reser coacherna tillbaka till Deogarh för att leda ytterligare en Workshop under en heldag. Vår förhoppning är att återkomma 2-3 gånger per år! Kontinuitet behövs!

Att få handledning/workshops för att kunna hantera svåra situationer med utsatta barn, är en ny företeelse i Indien och vi känner att det gör stor skillnad!

Vi stärker självkänsla, ökar förståelse för behovet av att individualisera utbildning och omvårdnad utav barnen, och ger personalen en möjlighet att träffas regelbundet under ordnande former för att lära känna varandras kompetenser, styrkor och svagheter. Upplevelsen blir att man känner att lösningar finns att hitta inom den befintliga arbetsgruppen. I slutändan är det förstås barnen som drar fördel av den ökade kompetensen!

Tack vare era fantastiska bidrag pågår nu ett fantastiskt arbete som rullar på med hjälp av de två otroligt kvalificerade coacherna/psykologerna som driver vårt CTC projekt vidare. Idag har vi ekonomi som garanterar åtminstone två år till i samma tempo.

Ni som vill fortsätta stödja oss i detta är naturligtvis mer än välkomna!

Gå in på Schoolbyschool.org och följ oss där via nyhetsbrevet!

Vill du göra månatlig insättning följ instruktioner på hemsidan under Direct Debit. Engångsbelopp går att antingen Swisha – 123 900 21 55 eller använda 90-konto Bankgiro 900-2155 eller Plusgiro: 900215-5.

This slideshow requires JavaScript.

Posted in India, Schools, Students

Coach to Coach i Deogarh

Nu har School by School´s nya projekt Coach to Coach haft sin första Workshop för våra lärare i Deogarh, Rajasthan. Där den nya flickskolan, som School by School och Oscar Properties varit med att bygga upp, snart öppnar portarna. 
I söndags den 26 Februari samlades samtlig personal för att ta del av en hel utbildningsdag tillsammans med de två professorerna i Coach to Coach projektet, Mandeep Shergill och Suman Sharma.
Dagen handlade mycket om hur man kan träna upp sina färdigheter och agera i sin viktiga roll som lärare. Hur man hela tiden måste arbeta på att förstå sig på sig själv i olika situationer för att kunna hantera sina elever. Många bra tips kring kommunikation i allmänhet och lärande i synnerhet. En riktigt bra dag och en stor succé! Jag tror inte att det slutar med den här utbildningsdagen 
Telefonnummer och email adresser byttes mellan Coach to Coach-coacherna och lärarna och det har enligt uppgift redan kommit upp frågeställningar kring hur man kan hantera olika problem i klassrummen… Så härligt!
Vi kommer tillbaka – eventuellt redan i juli i år

This slideshow requires JavaScript.


/Maria Engström, School by School

Posted in Uncategorized

2016 med School by School

School by Schools, SbS, fortsätter sitt långsiktiga arbete i våra fyra olika projektområden med att hjälpa utsatta barn till bättre undervisning. Nytt för i år är Coach to Coach-projektet, CtC, i Delhi lett av Maria Engström. Här följer en rapport från varje område och året som gått.

DEOGARH, Rajasthan

Här har SbS funnits sedan 2006 och under alla år kunnat skapa ett långsiktigt och mycket lyckosamt samarbete med skolor och lokala myndigheter. Vi startade med att hjälpa till med utrustning såsom skolbänkar till Chitardai School, och idag har samarbetet utvecklats till att SbS idag håller ca 300 elever med lärare. Vi har även med med Oscar Properties hjälp startat bygget av en högstadieskola för flickor.

TEACHERS PROGRAM DEOGARH

Projektet har under 2016 utökats från 7 till 10 lärare, varav 9 nu är kvinnliga. Dessa lärare arbetar i fem olika skolor, varav tre lärare arbetar i ’Girls School Hr Sec School’, den enda högstadieskolan som finns för flickor i Deogarh. Vi har också anställt en lärare på flickhemmet som ligger i nära anslutning till den nybyggda flickskolan.

Flickhemmet har byggts för de flickor som har för långt hem för att kunna ta sig till skolan dagligen. De erbjuds därför att bo på denna ’boarding school’. För att få hjälp och tillfälle till stödundervisning här har SbS tillsatt en extralärare som kommer på eftermiddagarna. Här kommer vi öka vårt stöd med hjälpmedel till undervisningen som t ex datorer m.m.

I och med höstterminen 2016 har vi kunnat öka lönerna för lärarna med ca 20% för att kunna ge en rättvis och bra lönenivå till kvinnorna.

Vår ambition med Lärarprogrammet är att flickor skall kunna få en förebild och ha någon de kan vända sig till vid behov samt att kvinnliga lärare bör vara 50% av skolornas lärarkår (idag är det 0-20%).

INVIGNING AV GIRLS SCHOOL HR SECONDARY SCHOOL

I februari 2016 genomförde SbS en resa till Deogarh och Delhi med 6 deltagare. Flickskolan i Deogarh där Oscar Properties medverkat till byggandet av klassrum var höjdpunkten med en fantastisk invigning där alla honoratiores från lokala myndigheter och de nära 600 flickorna deltog. Många fina tacktal och uppträdanden av eleverna. Skolan beräknas tas i bruk våren 2017. Vi besökte också det intilliggande flickhemmet samt skolorna Chitardai och Paata ki Aati.

Resan avslutades med rundresa i Delhi där vi besökte ett av SbS projekt.

DELHI

NEB SARAI MAIDAN, södra New Delhi

Projekt för Lärorcentret i en av södra Delhis slumområden fortsätter som vanligt med 95-100 barn i extraundervisning. Här har vår Maria Engström satt igång ett program ’The Friendship Group’ ett mycket lyckat projekt där Maria haft samtalsgrupper på engelska med några av de äldre barnen.

LOK NAND NAGRI, östra New Delhi

Förutom att sponsra ca 60 barn med undervisning har SbS skänkt bidrag till inköp av datorer med undervisningsprogram. Nand Nagri-skolan besöks regelbundet av Maria Engström.

Under hösten 2016 besökte Marie-Louise Almgren och Maria Nand Nagris ledning för att diskutera workshops med nya projektet Coach to Coach. Detta resulterade i en workshop under hösten 2016 med mycket lyckat resultat. Coach to Coachprogrammet kommer att fortsätta på Nand Nagri under 2017.

 

COACH TO COACH-PROJEKTET började med ett samarbete med Salaam Baalak Trust.och drogs igång under våren 2016 med hjälp av Maria Engström.

I projektet Coach to Coach har vi två välutbildade och erfarna psykologer som regelbundet utbildar och coachar personalen på fyra stora barnhem i Delhi med sammanlagt 600 barn.

Barnen är mellan 5 -18 år och kommer till hemmen i väldigt dåligt skick efter att ha lämnat sina hem p g a misshandel, andra övergrepp eller vanvård. Att utbilda, vårda och sköta de dagliga bestyren, dygnet runt, för dessa mest utsatta och sårbara barn är en väldigt svår uppgift för personalen.

Utbildning och kunskap för personalen/lärarna är det bästa sättet för att markant förbättra levnadsvillkoren för denna grupp barn.

Vi har haft Pilotsessions i två grupper på två olika barnhem, en för flickor och en för pojkar som pågick under mars och april. Efter sammanlagt 11 sessioner utvärderades projektet med mycket positivt resultat.

Tre stycken grupper i två av barnhemmen fick handledning två gånger i månaden under maj, juni, augusti, september, oktober och november (juli och december är lediga månader).

Ytterligare en utvärdering genomfördes i november också med mycket positiv respons. Efter denna utvärdering beslutas det att handledningen fr o m januari 2017 skall utföras en gång / månad i varje grupp, fast då två timmar per gång istället för, som tidigare 1,5. Detta tidsupplägg är på prov och förhoppningsvis kan vi utöka till två gånger per månad igen.

Under 2016 har CTC dessutom utökat sin verksamhet med att ha en workshop för all personal i lärocentret Nand Nagri. Ca 15 personer ur personalen coachades i pedagogik under tre timmar den 6 december. Mycket positivt!

Våren 2017 kommer vi starta CtC-projektet i Deogarh med en heldags workshop för ’våra’ lärare. Med CtC når vi våra mål att förutom empowerment av skolbarn också hjälpa och utveckla lärarnas pedagogik. En bra lärare är som vi alla vet nyckeln till bra undervisning.

DSC_1429

VARFÖR UTBILDNINGSINVESTERING I INDIEN

 Indiens befolkning uppgår idag till 1,2 miljarder

  • Enligt statistiska data så finns det i Indien 380 miljoner barn i åldrarna 5-19.
  • 17,2 % av dessa har ALDRIG fått skolundervisning – vilket gör att och 65 miljoner barn som aldrig gått i skolan.
  • 71% 270 miljoner får någon typ av undervisning.
  • 11,8% 45 miljarder har gått i skola men avslutat undervisningen (dropouts from schools).
Posted in Uncategorized

Halvårsrapport från Maidan Garhi, Delhi

Klicka på länken nedan för att läsa en halvårsrapport från lärocentret i Maidan Garhi. Få en överblick av vilka ämnen barnen studerar, aktiviteter, fakta samt case study.

Ta några minuter och läs och se vad du investerat i genom oss!

half-yearly-report-of-maidan-garhi

skarmklipp-2017-02-19-20-36-42

Posted in India, Schools

CTC har Workshop för lärarna i Nand Nagri

School by Schools två coacher, Suman och Mandeep, och jag färdades i dryga två timmar med bil från Delhi för att ta oss igenom stora delar av denna 17 miljoners stad i eftermiddagskaoset – pust – för att slutligen hamna i SBS Remedial Learning Centres i Nand Nagri.
Väl där blev vi otroligt varmt välkomnade, alla lärare var samlade och mycket uppspelta över att få ta del av vår Workshop. Aldrig tidigare har personalen fått ta del av något liknande.
Våra två coacher föreläste i 3 timmar och de 14 deltagarna var helt absorberade och mycket aktiva under hela eftermiddagen.
Ämnet för dagen var Empowerment och Self-Awareness, och handlade bl a om:
– Hur man kan lära sig att tackla alla de olika roller man har som lärare.
– Genom att vara medveten om sina handlingar och beteenden kan man ta till vara på styrkor och hantera svagheter.
En annan frågeställning var:
– Hur hantera stress och vara en tydlig kommunikatör.
Fantastiskt att få vara med och både se och höra entusiasmen!
(Fastän det var på Hindi rycktes jag med och njöt av föreställningen)
Vilken avslutningen på denna terminen för School by School och ny Coach to Coach projektet!
Maria

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Uncategorized

En sista hälsning från Delhi innan jul

En sista hälsning från alla härliga tonåringar i min Friendship group ute i Maidan Garhi. Jag åker snart hem till Sverige för att fira jul men lika härligt att vara här hos alla dessa positiva och härliga ungdomar som har en sådan underbar inställning till livet, och alla möjligheter dom ser framför sig. Fantastiskt!

Dom mindre barnen hade en målartävling idag. Alla målade en bild om ett rent Indien “Swachh Baraht” !

Hejdå och God Jul!

Maria Engström

fullsizerender-1fullsizerender

Posted in Uncategorized

Årets Diwali-event med School by School

Hoppas vi ses ikväll på Restaurang Koloni på Yogayama, Jungfrug. 8 i Stockholm, kl 18 – 21.

Välkomna!

diwali-inbjudan-15-nov-2016

Posted in Uncategorized

Årets Diwalifirande på Nand Nagri Remedial School i New Delhi.

Lördagen den 29 oktober åkte jag tillsammans med min dotter Matilda och hennes två väninnor genom ett rökigt och dimmigt Delhi för att besöka vår skola i östra Delhi. Det blev en lång och kaosartad bilresa genom trånga gränder fulla av människor som alla var i färd med att försöka få till ett diwalifirande för sina familjer. Väl framme i skolan möttes vi av uppklädda barn som satt i raka långa rader och väntade på vår ankomst. Flera föräldrar var också där. Vi blev hjärtligt och varmt mottagna med applåder och “Namasten” som representanter från School by School, och blommor och tal. Vi hade köpt med oss massor av godis och varsin skolväska som vi delade ut till alla och önskade en Happy Diwali.

/Maria Engström, School by Schools ambassadör i Delhi

Posted in Uncategorized